એમ.ઈ.એસ. હાઈસ્કૂલ
નાગરવાડા, વડોદરા

   
M.E.S.Highschoo l Contact Us

અમારો સંપર્ક

શાળાનું નામ :- એમ.ઇ.એસ. હાઇસ્કૂલ નાગરવાડા,વડોદરા -1
શાળાનું સરનામુ :- બ્રીજ કોર્નર પાસે,નાગરવાડા ચાર રસ્તા,વડોદરા -1
શાળાનો ફોન નંબર :- 0265 - 2415669
શહેર :- વડોદરા
રાજય :- ગુજરાત
પિન કોડ :- 390001
શાળાનું ઇ - મેઈલ :- mesnagarwada@yahoo.in
ટ્રસ્ટનું નામ :- ધી મુસ્લિમ એજ્યુકેશન સોસાયટી,મોગલવાડા,વડોદરા
ટ્રસ્ટ રજીસ્ટ્રેશન નંબર :- B - 2
S.S.C.ઇન્ડેક્ષ ન :- 65.234
H.S.C.ઇન્ડેક્ષ ન :- 15.162
આચાર્યનો ફોન નંબર :- 0265 - 2415669સંપર્ક  ફોર્મ


નામ.* :
રહેઠાણ :
શહેર :
પિનકોડ નંબર :
ઈમેલ આઈ ડી* :
ફોન નંબર. :
સંદેશ* :
   
 

   


મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | અમારો સંપર્ક |


Copyrights © 2009-10 www.mesnagarwada.com. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 4,937